ผลงานของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และได้รับกาารคัดเลือกร่วมจัดแสดงผลงานจากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 30 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.62
(อ่าน 372)
หัวข้อข่าว : ผลงานของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และได้รับกาารคัดเลือกร่วมจัดแสดงผลงานจากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวรัตติยา  แหละหมัน นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 ชื่อผลงาน "สัจจะความจริงจากใบบัว" ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทย การประกวดดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แสดงฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์และประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” จัดประกวดภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองเพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” แผ่นดินที่ร่ำรวยด้วยศิลปกรรมอันทรงคุณค่าพร้อมนำเสนอแง่งามของสังคมอุดมคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม นำพาเศรษฐกิจให้ฟูเฟื่องเรื่องความคิด สร้างสรรค์ เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ผลงานของนางสาวณัชกานต์ ชูอินทร์  ชื่อ "มุมมองประทับใจ 2"  และ ผลงานของนางสาวโสภาวดี เสนาคชวงศ์ ชื่อ "สายตาจากคุณลุง" นิสิตวิชาเอกศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงานในการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4  ด้วย

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ