นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 30 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.62
(อ่าน 268)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวบุษกร จันทร์เมือง นิสิตทัศนศิลป์ ปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น 1 ใน 12 คน ใน" โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 YOUNG ARTISTS TALENT #10 "  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ (อาเซียน) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงาน จำนวน 70-80 คน ณ จังหวัดกระบี่ จากนั้นจะคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ จำนวน 10-12 คน เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญ๊่ปุ่น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา อีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการ สร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ