นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการพหุภาษา ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัดปัตตานี
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 8 มี.ค.62
(อ่าน 250)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการพหุภาษา ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัดปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมือวันที่ 31 มกราคม 2562 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการพหุภาษา การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ปัญหาภาษาไทยในสังคม 3 จังหวัด" ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
-  นางสาวพรรณทิราภรณ์ อินทร์พรหม วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 1

รางวัลชมเชย
- นายอารอฟาน ดือราแม  วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 1

โดยมี อ.ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ และอ.จารึก จันทร์วงศ์ เป็นผู้ควบคุม

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์