นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 13 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 13 มี.ค.62
(อ่าน 305)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว นิสิตระดับปริญญาโท ศศ.ม.ภาษาไทย ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง"การตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง""The Naming of Malay Local Fishing Boats in the Eastern Coastal Area of Lower Southern Thailand" ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยมีอาจารย์ดร.จริญญา ธรรมโชโต และ รองศาสตราจารย์ อนันต์ อารีย์พงศ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ