ผลงานวิจัยของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.62
(อ่าน 650)
หัวข้อข่าว : ผลงานวิจัยของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทัศนะต่อการจัดการท่าอากาศยานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดย นางสาวรุวัยดา หะยีสะมะแอ นางสาวจินตนา บินหมัด และนางสาวอัสมา สาระนัย นิสิตวิชาเอกการประกอบการและการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ