มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.62
(อ่าน 276)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานบริการวิชาการกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นตัวแทนในการลงนาม MOU ดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่สร้างความคงอยู่ของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนหรือผู้รับบริการให้มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็งและยังยืนเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณในกรอบของการบริการวิชาการเพื่อสังคมและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองให้สัมฤทธิ์ผลตามที่หน่วยงานทั้งสองพิจารณาและตกลงร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิ๖