ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเกียรติยศด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 5 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 5 เม.ย.62
(อ่าน 324)
หัวข้อข่าว : ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเกียรติยศด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลเกียรติยศด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดงานปาฐกถาประจำปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้เสียสละตนทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและเพื่อระลึกถึงครูโกมล คีมทอง ผู้ล่วงลับไปในขณะอุทิศตนเป็นครูในถิ่นทุรกันดาร

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ