ผศ.ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลด้านการวิจัย 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 5 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 5 เม.ย.62
(อ่าน 989)
หัวข้อข่าว : ผศ.ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลด้านการวิจัย 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลด้านการวิจัย 2 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper) และรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น (Best Presentation) บทความวิจัย เรื่องปัจจัยนำและผลลัพธ์ของความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ