นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 จากการประกวด M-Culture Talent ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 8 เม.ย.62
(อ่าน 244)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 จากการประกวด M-Culture Talent ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา (การประกวด M-Culture Talent) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัด สงขลา วันที่ 28 ก.พ. 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ อาจารย์วิระเดช ทองคำ เป็นผู้ควบคุมทีมนิสิต ดังนี้

1. นางสาวกันยาวีร์ ด้วงนุ้ย  นิสิตชั้นปีที่3
2. นางสาวจุฑารัตน์ จันทกาโร นิสิตชั้นปีที่3
3. นางสาวอทิตา จิตรนุ่ม นิสิตชั้นปีที่ 3
4. นายทนาชัย ว่องไว นิสิตชั้นปีที่ 3
5. นางสาว ชนิสรา สุขรมย์ นิสิตชั้นปีที่3
6. นางสาว ธีรนุช คำพอนันท์ นิสิตชั้นปีที่3
7. นางสาวณัฐกานต์ หนูสุด นิสิตชั้นปีที่3
8. นางสาว รัตนาวดี ทองมา นิสิตชั้นปีที่3
9. นางสาว นริสา เเซ่ภู่ นิสิตชั้นปีที่3
10. นายธัญวัฒน์ วิเชียรรัตน์ นิสิตชั้นปีที่4
11. นายรัตนพล กาญจนารักษ์ นิสิตชั้นปีที่4

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ