ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 11 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 11 เม.ย.62
(อ่าน 236)
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเาขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูัเข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำมีผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาตนเองและมีแรงจูงใจที่จะเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร