นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 29 เม.ย.62
(อ่าน 226)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวฟาติน  ฮูลู นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา” ในหัวข้อ “Technology will change the world.” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาคเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์รวยรื่น พาหุจินดา และ อาจารย์จตุพงค์ โมรา เป็นผู้ควบคุม

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ