กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณผลงานการสร้างสรรค์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่ชาวมาเลเซีย แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 3 พ.ค.62
(อ่าน 109)
หัวข้อข่าว : กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณผลงานการสร้างสรรค์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่ชาวมาเลเซีย แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มีความยินดีที่จะมอบเกียรติบัตรอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตจำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวสายฝน ทองใบ 2.นายปิยะ มุณีฉิม 3.นายณัฐวัตร เนรจุล 4.นายอธิศ กลิ่นขจรวงศ์ 5.นายปณิธิ แก้วกากรณ์ รวมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในสื่อออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย โดยมี รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.รวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา และอาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายโมฮัมมัด อาฟันดี อาบู บาการ์ กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับชมรมบิ๊กไบด์ มาเลเซีย-ไทยแลนด์ ไรเดอร์คลับ หรือ MALTHA และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมจัดโครงการ “SHARE AND AWARE” ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่ชาวมาเลเซีย เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อควรตระหนัก ในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ ภูภัทราเรซซิเดนซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจากงานดังกล่าว ท่านกงสุลใหญ่ได้ร่วมมือกับ คณาจารย์และผู้บริหาร ของคณะนิติศาสตร์ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อีกทั้งให้นิสิต จำนวน 5 คน สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในสื่อออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย จากการให้คำปรึกษาจากทีมคณาจารย์สาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับการประสานงานความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณบดี คณาจารย์ นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ