ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 24 พ.ค.62
(อ่าน 471)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 และในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.เนตรนภา  ชะนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 
3. อาจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ