นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 24 พ.ค.62
(อ่าน 152)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอเผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

1. นายนพดล แซ่อึ้ง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร นศ.บ.นิเทศศาสตร์
    - ผลงานเรื่อง ประสิทธิภาพของสื่อวารคดีที่มีผลต่อการตระหนักรู้สภาพปัญหาวิถีชีวิตควายน้ำของเยาวชนในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา

2. นายภูริณัฐ พฤกษ์เนรมิตร นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย
    - ผลงานเรื่อง โศกนาฎกรรมในสังคมสมัยใหม่ : ภาพสะท้อนจากนวนิยายเรื่อง จนตรอกและคำพิพากษาของ ชาติ กอบติติ

3. นางสาวปวีณ์สุดา เหนือคลอง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย
    - ผลงานเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมจากรวมเรื่องสั้น "สามานย์สามัญ" ของอุทิศ เหมะมูล

4. นางสาวปาริชาติ แก้วนวน นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย
    - ผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน เรื่อง อาม่าบนคอนโดของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ