นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 10 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.62
(อ่าน 101)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2562 ประกวด IDEA WOW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ดังนี้

รางวัลที่ 1 ทีม Marketteer ทุนการศึกษา 10,000 บาท และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ
1. นางสาวนราภรณ์ เกื้อสุข
2. นางสาวปิยวรรณ ขนอม
3. นางสาวปิยวรรณ ยอดแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา


รางวัลที่ 2 ทีม NeMo Dolphin
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
1. นายกันตณัฐ ต้องเซ่งกี่
2. นายกาเเมน หมัดอะด้ำ
3. นายธนาสิทธิ์ เตชพัฒนากร
4. นางสาวพิชามน ปางวัชรากร
5. นางสาวสุภาพร พูลขาว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา


รางวัลที่ 3 ทีม บ้านทรายทอง MK 58 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
1. นายเจษฏางค์ โกณะบุตร
2. นางสาวรัญชิดา ธรรมจินโณ
3. นางสาวสุภัสสรา รัตนสุริยา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย


รางวัลชมเชย ทีม Together ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นางสาวขวัญชนก ใจกล้า
2. นางสาวณัฐทวิกา เชื่อมใจ
3. นายวสันต์ วังนิคม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา


รางวัลชมเชย ทีม One man show ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นาย เทพรักษา กังแฮ
2. นาย ศรินทร์ กูโน
3. นาย อัษนัย สาเราะ
อาจารย์ที่ปรึกษา :  อาจารย์จารุมาศ เสน่หา

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ