นิสิตคณะะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกโปรเจ็ค คิดดีไอดอลปีที่ 3
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 17 มิ.ย.62
(อ่าน 193)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกโปรเจ็ค คิดดีไอดอลปีที่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือก ในโปรเจ็ค คิดดีไอดอลปีที่ 3 พร้อมรับทุนดำเนินการกิจกรรมทีมละ 20,000 บาท ดังนี้

1. ทีม MK Zone นิสิตชั้นปีที่ 2
   -  นางสาวมูนีเราะห์ ดือราซอ
   -  นางสาวพัชรีย์ ทองเพิ่ม
   -  นางสาวอาอีเส๊าะ เจ๊ะเต๊ะ
   -  นางสาวลลิตา แสงวิมาน
   -  นางสาวเพ็ญพิชชา ปานศรี
   -  นางสาวรัตนวลี ซาสังข์
   -  นาวสาวมนชนก เซ่งเอียง
   -  นาวสาวจันทณี แซ่เอี้ยว
   -  นายภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม
   -  นายภสกร มีบุญ
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร เป็นที่ปรึกษาทีม


2. ทีม Armando นิสิตชั้นปีที่3
    -  นายกันตณัฐ ต้องเซ่งกี่
    -  นางสาวกัลยรัตน์ ศรีมะหันโต
    -  นายกาแมน หมัดอะด้ำ
    -  นางสาวเจนจิรา นิยมเดชา
    -  นางสาวณัจดา แขกพงค์
    -  นางสาวตรงกมล นวลสกุล
    -  นางสาวธนัชชา วัดจัง
    -  นายธนาสิทธ์ เตชพัฒนากร
    -  นางสาวนิตชา พูลภิรมย์
    -  นางสาวปิยะวรรณ ศรีถาวร
    -  นางสาวนูรีตา มามะ
    -  นางสาวพิชามน ปางวัชรากร
    -  นางสาวโสริยา แป้นนวล
    -  นางสาวอามานี ดอเล๊าะ
    -  นางสาวสุภาพร พูลขาว
อาจารย์จิราพร คงรอด เป็นที่ปรึกษาทีม

3. ทีม ก็มาดิคร้าบ นิสิตชั้นปีที่ 3
    -  นางสาวนราภรณ์ เกื้อสุข
    -  นางสาวณัฐทวิกา เชื่อมใจ
    -  นางสาวปิยวรรณ ขนอม
    -  นางสาวปิยวรรณ ยอดแก้ว
    -  นางสาวขวัญชนก ใจกล้า
    -  นายวสันต์ วังนิคม
    -  นายศรินทร์ กูโน
    -  นายณัฐพล ปานแดง
    -  นายปพน คงเกตุ
    -  นายธีรเดช ศรีอินทร์
    -  นายณัฐพงษ์ ชูมนตรี
    -  นายเทพรักษา กังแฮ
    -  นายวชิรนัน ทองเส็ม
    -  นายสุรเชษฐ์ ใจคำ
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นที่ปรึกษาทีม

ทั้งนี้ คิดดีไอดอล เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพต่อตนเอง สู่แรงบันดาลใจสำนึกสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาให้คนรุ่นใหม่สามารถเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ผ่านกระบวนการเรียนรู้สื่อสารวิถีสุขภาวะ พร้อมเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ สื่อสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองและสังคม

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ