มหาวิทยาลัยทักษิณ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 18 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 18 มิ.ย.62
(อ่าน 813)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562  มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทน เข้าร่วมเจรจาร่วมมือทางวิชาการกับ Illinois State University อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยมีอธิการบดี Dr.Larry Dietz ร่วมกับคณบดีและประธานสาขา อาทิ Dr.Kevin Laudner ,Dean of the Colledge of Education, Mr.Todd McLoda, Dean of the College of Applied Science and Techonology , Dr.George Seelinger, Department Chair of Mathematics เป็นต้น ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและคณะของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังได้กำหนดทิศทาง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และการวิจัยให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย