นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภาค
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 24 มิ.ย.62
(อ่าน 235)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับภาค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายนรพิชญ์ เลื่องลือ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิดของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ