ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 27 มิ.ย.62
(อ่าน 429)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์กนกลักษณ์  จุ๋ยมณี สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (วันที่รายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ)