ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 29 มิ.ย.62
(อ่าน 460)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ  สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
3. อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์  สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา 
4. อาจารย์ ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง  สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์