ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.62
(อ่าน 447)
หัวข้อข่าว : ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวอรวรรณ ธนูศร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 
2. นางปุณญาดา สุวรรณมณี สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561