นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.62
(อ่าน 1096)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายวีริศ แก้วนิจภัค และนางสาวสรณ์สิริ คล้ายทอง นิสิตสาขาวิชาการการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย เรื่อง อิทธิพลของคุณภาพระบบและคุณภาพการบริการออนไลน์ต่อความภักดีของลูกค้าในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้: ผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ