ผลงานของคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 11 ส.ค.62
(อ่าน 104)
หัวข้อข่าว : ผลงานของคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์ บุคลากรสังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ นางสาวปิยธิดา เกื้อนุ่น นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง: สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 14970 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562