นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 22 ส.ค.62
(อ่าน 79)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง ของมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

1. นางสาวมูนีเราะห์ ดือราซอ สมาชิกทีม MinorGenic นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากผลงานชื่อโปรเจค TDPAC (Training and Development for Parents of Autistic Children ) จำนวน 2 รางวัล โดยมีอาจารย์จิราพร คงรอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ดังนี้
 
   1. รางวัลชนะเลิศการประกวด Business Plan that Drive Social Change for Better Future
   2. รางวัลชนะเลิศนักบริหารดีและเก่ง

2. นางสาวณัฐกานต์ เหลาแตว นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาชิกทีม just one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน Grant-X (Camp and Workshop Organizer) การประกวด Business Plan that Drive Social Change for Better Future โดยมีอาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ