ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 25 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 25 ส.ค.62
(อ่าน 249)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561
2. อาจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาดุริยางคศิลป์ไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561
3. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
4. อาจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 18  กันยายน 2561 
5. อาจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
6. อาจารย์เจษฎา ทองขาว สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
7. อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
8. อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่  13 กันยายน 2561