สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านพัฒนานิสิต/นักศึกษา ในโครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 31 ก.ค.62 หมดอายุข่าว 31 ส.ค.62
(อ่าน 60)
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านพัฒนานิสิต/นักศึกษา ในโครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านพัฒนานิสิต/นักศึกษา ในโครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสถาบันในเครือข่าย ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมในการรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก กิจกรรมประกวดโครงการ Best Practice ของนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา 5 สถาบัน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง 5 สถาบัน

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ