นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 8 ก.ย.62
(อ่าน 87)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 “ประกวด Idea WoW ธุรกิจสุด Chic เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ทีม Sunshine
นางสาวปทิตตา สมบูรณ์มี
นางสาววชิราภรณ์ ขาวสุด
นางสาววิภาวี ศรีแพงมล
นางสาวอนงค์ประภา มุสิด
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม PunPun team ปันรักษ์ให้โลก
นางสาว กัลยรัตน์ นึกหมาย
นางสาว ดรุณี เปาะจิ
นางสาว นิรชา เบ็ญหาวัน
นายอามีน หะยีอูมา
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท  
ทีม กะลามะพร้าว
นางสาว โณรี หวานชื่น
นางสาว ภควรรณ จันทรัตน์
นางสาว มาดีห๊ะ ขมิรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ 
 
ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ