ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 15 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 15 ก.ย.62
(อ่าน 248)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคลอุทิศตนในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดง โนราของภาคใต้ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)โดยกําหนดให้มี “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนม์ชีพและเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่ทําประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ให้เป็นตัวอย่างการดํารงชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการทําประโยชน์เพื่อชุมชนให้อนุชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคใดก็ได้แต่ต้องมีผลงานที่แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อทําประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้และเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนได้นั้น ได้มีมติคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์ สงขลานครินทร์ ประจําปี 2562 โดยผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ และองค์กร ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศทองคําในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์