นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 27 ก.ย.62
(อ่าน 186)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผลการแข่งขันปรากฎว่าได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  (มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีมที่ 2 พัทลุง) ประกอบด้วย
    - นายภาณุ  สมุทรเก่า
    - นายณัฐวุฒิ  เพชรสังข์
    - นางสาวณัฐวรรณ  หนูด้วง

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีมที่ 2 สงขลา) ประกอบด้วย
    - นางสาวศิริณีย์  หัสชัย
    - นางสาวจุไรรัตน์  สงขาว
    - นายอานนท์  คล้ายรุ่ง


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองขาว  อาจารย์วิรัตน์  นาทิพย์เวท อาจารย์มาตา  สินดำ และอาจารย์พงค์ศักดิ์  เจ๊ะพงค์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

ภาพ/ข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ