คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในงานประกวดแข่งขันผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 28 ก.ย.62
(อ่าน 151)
หัวข้อข่าว : คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในงานประกวดแข่งขันผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในงานประกวดแข่งขันผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้
 
ประเภทบุคลากรสายวิชาการและบุคคลทั่วไป
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฟ้าทะลายโจรแบบมือถือ
รายชื่อนักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาชาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 
รางวัลเหรียญเงิน  
ชื่อผลงาน อาหารปลาดุกบิ๊กอุยเสริมสารแอนโดรกราโฟไลด์แยกจากใบฟ้าทะลายโจร
รายชื่อนักวิจัย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาชาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้
รางวัล เหรียญทอง
ชื่อผลงาน สารสกัดกระเทียมโทนดำ
รายชื่อนิสิต 
1. นางสาวณัฐกุล  อินทร์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค

ชื่อผลงาน การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุงที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา
รายชื่อนิสิต
1. นางสาวอาทิตตยา  ทวนทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ. ชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค

รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อผลงาน แอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้การอ่านชื่อสารอินทรีย์ (Name Hunt)
รายชื่อนิสิต
1. นางสาวนฤมล  เข็มจันทร์  นิสิตชั้นปีที่ 5  กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี
2. นางสาวชญานิษฐ์  นวลสนอง นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.เคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์

รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อผลงาน ชุดการระเหิดแบบย่อส่วน
รายชื่อนิสิต
1. นายปรเมศวร์  มณี  นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.เคมี
2. นางสาวแสงอรุณ  รัตนขวัญ  นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. เคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์

ชื่อผลงาน ชุดตรวจวัดองค์ประกอบสี
รายชื่อนิสิต
1. นายสิริภพ  วรรธนะนาถ นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.เคมี
2. นายศิรสิทธิ์  กลับอยู่ นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.เคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์

ชื่อผลงาน บอร์ดเกมส์โต้ตอบชนิดแม่เหล็กการเรียนเซลล์ไฟฟ้าเคมี
รายชื่อนิสิต
1. นางสาวจิรสุดา  บัวสม  นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. เคมี
2. นางสาวศิริวรรณ  เปียคง นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. เคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
 
ทั้งนี้ การจัดประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมในงานมหกรรมวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019) ภายใต้แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง "ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง"  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์คิดค้น ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี 

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค มหาวิทยาลัยทักษิณ