นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 2 พ.ย.62
(อ่าน 205)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายบูรอดี อาลี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขากิจกรรม โดยจำแนกเป็นประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

รายละเอียดเพิ่มเติม