ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล Green Youth ประจำปี 2561 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 3 ต.ค.62
(อ่าน 101)
หัวข้อข่าว : ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล Green Youth ประจำปี 2561 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คว้ารางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่ผานเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2561 ซึ่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐ 42 แห่งที่ผ่านการประเมิน

ทั้งนี้ สมาชิกชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมโดยมี อาจารย์ ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การดำเนินโครงการเพื่อเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

โครงการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมผ่านชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 66 แห่งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต