อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนและครูจากโรงเรียนเครือข่าย ได้รับรางวัล GLOBE Star Award 2019
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 1 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 1 พ.ย.62
(อ่าน 147)
หัวข้อข่าว : อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนและครูจากโรงเรียนเครือข่าย ได้รับรางวัล GLOBE Star Award 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระดับนานาชาติ ระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน จำนวน 121 ประเทศที่เข้าร่วม โดยมีองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซา (NASA) เป็นผู้สนับสนุนหลัก มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกทำงานวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ (อากาศ น้ำ ดิน สิ่งปกคลุมดิน/สิ่งมีชีวิต) ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการดูแล รักษา และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยการเซ็นต์สัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ในโอกาสที่ได้ดำเนินงานมาครบ 20 ปี จึงได้จัดกิจกรรม “20 ปี ของโครงการ GLOBE ประเทศไทย” และมอบรางวัล GLOBE STAR AWARDS 2019 แก่ ครู นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 120 คน ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้อง บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มอบรางวัลโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Mr. Noah Geesaman, Deputy Economic Counselor สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยเครือข่ายของโครงการ GLOBE ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลา 11 ปี ได้รับรางวัล GLOBE Star Award 2019 for University

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน ได้รับรางวัล GLOBE Star Award 2019 for Scientists คือ
1. อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ บุคลากรหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2. อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ บุคลากรหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล GLOBE Star Award 2019 for School จำนวน 3 โรงเรียนคือ
1. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
2. โรงเรียนปัญญาวุธ
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

คุณครูจากโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล GLOBE Star Award 2019 for Teacher จำนวน 2 ท่าน คือ
1. นางภาณินี วรเนติวุฒิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
2. นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์ โรงเรียนปัญญาวุธ