อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD จากการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 3 พ.ย.62
(อ่าน 138)
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD จากการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD ผลงานวิจัยเรื่อง "การจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษา ร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช" ในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ