คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมต้อนรับ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 6 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 6 พ.ย.62
(อ่าน 662)
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมต้อนรับ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางถึงสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา บุคลากร ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งรับชมการแสดงมโนราและการแสดงอีแปะหนึ่งเหรียญสามวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและความเจริญงอกงามของเมืองสงขลา โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายหลังจากเสร็จภารกิจ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้เดินทางต่อไปยังย่านเมืองเก่า และโรงสีแดงหับโห้หิ้น ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการฯ

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณและเครือข่ายในพื้นที่ ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusiveness Cities 2019 สนับสนุนโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทัล ทำให้เกิดกลุ่มเยาวชนแกนนำที่รู้เท่าทันสื่อและสามารถออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักการสร้างสื่อมาออกแบบเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย โดยใช้เมืองเก่าสงขลาเป็นฐานในการบอกเล่าเรื่องราว ของเมืองสงขลา เช่น วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน รวมถึงความหมายของภาพ Street Art ค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองเก่าสงขลา นำมาอธิบายให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย เยาวชนแกนนำต้องลงพื้นที่ในการสำรวจเมืองเก่า มีคนในชุมชนทำหน้าที่ "ครูเมือง" เล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำมาถอดรหัสและออกแบบสร้างเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนจากย่านเมืองเก่าให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนทันสมัย โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองสงขลา รวมถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา