นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 10 พ.ย.62
(อ่าน 470)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 17 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน จัดกิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มชุมชนผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างการเรียนรู้การดำเนินงานแบบกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นแนวทางในการก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและชุมชน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562  ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ชื่อทีม The Avengers 1 กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง (รับเงินรางวัล 10,000 บาท)
1. นายธนพล หนุนอนันต์
2. นายอามีน ยีเด็ง
นิสิตหลักสูตร เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
โดยมี อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส เป็นที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นที่ปรึกษาร่วม

รางวัลชมเชย ชื่อทีม The Avengers 2 กลุ่มบ้านโตนสะตอ (รับเงินรางวัล 1,000 บาท)
1. นางสาวปัทมาสน์ ปัญจกุล
2. นางสาวอัจฉรา อินทร์พรหม
นิสิตหลักสูตร เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
โดยมี อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส เป็นที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นที่ปรึกษาร่วม

สำหรับทีม Letters DIY ซึ่งเป็นนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (รับเงินรางวัล 3,000 บาท) มี อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง เป็นที่ปรึกษา ผลิตนวัตกรรมการออกแบบสินค้าผ้าทอนาหมื่นศรีด้วยเทคโนโลยี AI และระบบบริการแนะนำสินค้าเฉพาะบุคคลผ่านหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติ  โดยทีม Letters DIY ประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
1. นางสาวณิชาภัทร ทองขาว
2. นางสาวรัชนีกร ยังพลขันธ์
3. นายเจ๊ะอานัส ม่องพร้า
4. นายจักรกฤษณ์ นวลอินทร์
5. นายปฏิภาณ พรหมจันทร์
6. นายมูฮำหมัดอาบีดีน วาโละ
7. นายกมล บิลพัสด์

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ