นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 17 พ.ย.62
(อ่าน 292)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" โดยได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะคนละ 30,000 บาท จำนวน 4 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ดังนี้

1. นายอดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ วิชาเอกศิลปะไทย
2. นางสาวรัชดา พานชมพู วิชาเอกศิลปะไทย
3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณลอยล่อง วิชาเอกจิตรกรรม
4. นายอนุพงษ์ เทพสุวรรณ วิชาเอกประติมากรรม


ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในสาขาทัศนศิลป์ ที่เน้นทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว และมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
 
ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ