นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 21 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 21 พ.ย.62
(อ่าน 243)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2562 “ประกวด Idea Wow นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนี้

นิสิตสาขาวิชาการตลาด
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ทีม Teamwork ทุนการศึกษา 10,000 บาท
1. นาย บิลลาเด็น เเขกพงค์
2. นางสาวกัลยรัตน์ ฉัตรรวีวงศ์
3. นางสาว จิราภา บุริค
4. นางสาว ณัฎฐ์นรี บุญยะรัตน์
5. นางสาว ธนพร สุขสมนึก
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์จิราพร คงรอด

นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
รางวัลที่ 2 ทีม SUPANUTT ทุนการศึกษา 5,000 บาท
1. นายณัฐพล ไพยสิทธิ์
2. นางสาวปภาวดี ยิ้มสง
3. นางสาวสุนิศา พูลสวน
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม :  อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด

รางวัลชมเชย ทีม This DAM Team ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
1. นางสาวกุลทรัพย์ แดงดิษฐ์เครี
2. นายแวอัรมัน แวมายิ 
3. นายอดุลย์ สาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
 
รางวัลชมเชย ทีม Green Line ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
1. นายเอกชน ชูประสูติ 
2. นายอนุชา มะสมัน 
3. นายเสฏฐวุฒิ บุญวิสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์

ภาพ/่ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ