คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD ในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 21 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 21 พ.ย.62
(อ่าน 260)
หัวข้อข่าว : คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD ในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร และอาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ และคณะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD บทความวิจัยเรื่อง การจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษาร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช ในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น