นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 21 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 21 พ.ย.62
(อ่าน 188)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 17 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน จัดกิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มชุมชนผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างการเรียนรู้การดำเนินงานแบบกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นแนวทางในการก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและชุมชน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ทีม Letter DIY ทุนการศึกษา 3,000 บาท
1. นางสาวสมิตา เสนาทิพย์ นิสิตสาขาวิชาการตลาด
2. นางสาวสุดารัตน์ สาเล๊ะ นิสิตสาขาวิชาการตลาด

รางวัลชมเชย ทีม ECOMARKET ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นายธราดล เต้นปักษี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. นายธัญวิทย์ อ่อนดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3. นายศุภชัย ชูช่วย นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. นายศุภชัย อนันตทวีกุล นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. นางสาวมูนีเราะห์ ดือราซอ นิสิตสาขาวิชาการตลาด
6. นางสาวอภิสรา บัวคีรี นิสิตสาขาวิชาการตลาด
7. นางสาวฟาฎีนะฮ์ หมินสุข นิสิตสาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา และอาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร