มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมผลักดันสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 24 พ.ย.62
(อ่าน 804)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมผลักดันสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเวที "เขย่าทัศน์" ขับเคลื่อนสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ในนามตัวแทนคณะผู้จัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขย่าทัศน์ครั้งนี้ประมาณ 300 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสร้างความเข้าใจ รณรงค์ขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีใการทำการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ อันจะนำซึ่ง "ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย"และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อจัดนิทรรศการผลงานเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ทั้งรูปแบบพืชร่วมยาง สวนผสมผสาน เกษตรแปลงใหญ่ที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งเพื่อที่จะเดินหน้าพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ซึ่งออกแบบไว้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำเกษตรอินทรีย์แล้วจะต้องมีตลาดรองรับ และ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมการขับเคลื่อน SDGsPGS

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา การนำเสนอโมเดลการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Participatory Guarantee System) โดยเลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และการเสวนาร่วมขับเคลื่อนสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
2) ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สสส.
3) นางพรรษวรรณ จันทร์ดี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน
4) นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - มกอช.
5) นายจรูญศักดิ์ สุขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
6) นายมงคล รอดบุญธรรม แกนนำเกษตรกรเกิดจากดินปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
7) นายสมชัย หนูนวล บริษัทสวนนายปานกรุ๊ป 2019 จำกัด อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
โดยมี ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาเป็นองค์กรใหม่ภาคประชาชนในการร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดสงขลา และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสำนักบ่มเพาะวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และมีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดสงขลาและขยายผลต่อไปทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้