ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 28 พ.ย.62
(อ่าน 324)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. อาจารย์ดำรงค์  ชีวะสาโร สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจาราย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561
2. อาจารย์เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์  สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561