ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 28 พ.ย.62
(อ่าน 475)
หัวข้อข่าว : ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุมาลี  ทองดี  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562