มหาวิทยาลัยทักษิณ สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียนในพระราชดำริ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 7 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 7 ธ.ค.62
(อ่าน 37)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียนในพระราชดำริ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ลงพื้นที่สนับสนุน และจัดระบบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัด ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ม.9 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา กิจกรรมการพัฒนาและจัดระบบห้องสมุด เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  โดยการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ ฯ จะเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ติดตาม แนะนำ ตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและครูโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล มีการพัฒนาคุณภาพ คือ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ทางวิชาการในสาระที่สอนที่แม่นยำถูกต้อง มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน เป็นผู้นำให้แก่ชุมชน เพื่อจะสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป โดยอาศัยการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ และรองรับนโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมกิจกรรมของโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 2. กิจกรรมพัฒนาครู 3. กิจกรรมพัฒนานักเรียน 4. กิจกรรมพิเศษ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา