คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 8 ธ.ค.62
(อ่าน 53)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ ซึ่งเดินทางมาร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่น ๆ และร่วมพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อที่จะดำเนินการลงนามความร่วมมือในลำดับต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือ นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ