นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 16 ธ.ค.62
(อ่าน 160)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2562 หัวข้อ “ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Career camp ZFPN ทุนการศึกษา 5,000 บาท
1. นางสาวชลิลตา จินดาวัฒน์
2. นางสาวณัฐกานต์ เหลาแตว
3. นางสาวภัทรวดี โพชนุกูล
4. นางสาววรัญรดา ธำรงธวัชชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ

รางวัลชมเชย : ทีม D-KUS TEAM ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นางสาวกัญฐิกา เดชดำนิล
2. นางสาวดาราพร ชูสัง
3. นายสหราช ราชนวม
4. นายอุรคินทร์ ทองใส
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม :  อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ

รางวัลชมเชย : ทีม Three ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นางสาวกุลทรัพย์ แดงดิษฐ์เครี
2. นางสาวโณรี หวานชื่น
3. นางสาวมาดีห๊ะ ขมิรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
 
ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ