มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ สพม.16 สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มุ่งยกระดับคุณภาพครูเชิงพื้นที่ และพัฒนานักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 26 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 26 ธ.ค.62
(อ่าน 77)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ สพม.16 สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มุ่งยกระดับคุณภาพครูเชิงพื้นที่ และพัฒนานักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โรงเรียนสามบ่อวิทยา โรงเรียนคลองแดนวิทยา โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา โรงเรียนธรรมโฆสิต โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา โรงเรียนคูเต่าวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา โรงเรียนปากจ่าวิทยา โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนพลวิทยา โรงเรียนจะนะวิทยา โรงเรียนทับช้างวิทยาคม โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ โรงเรียนสาครพิทยาคาร และโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ และได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีเจตนารมณ์ ที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 25 โรงเรียน ในการร่วมคิดและร่วมพัฒนาทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และด้านอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันโดยคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพครูเชิงพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งมีขอบเขตของความร่วมมือ 5 ประการ คือ การพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน   การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ วิจัย และบริการทางวิชาการ อย่างเหมาะสม   ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ พื้นที่นวัตกรรม โดยใช้วิจัยเป็นฐาน   สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  และสนับสนุนการผลิตและพัฒนานิสิตครูคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการสอนอย่างมีคุณภาพ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา