คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Seoul International Invention Fair ณ สาธารณรัฐเกาหลี
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 4 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 4 ม.ค.63
(อ่าน 259)
หัวข้อข่าว : คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Seoul International Invention Fair ณ สาธารณรัฐเกาหลี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานวิจัยในงาน Seoul International Invention Fair ( SIIF 2019) ณ Seoul, Korea ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย.2562 ดังนี้

1. รางวัล Silver Prize ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรแบบมือถือ” Hand-held deriver spectrophotometer to control quality of turmeric and andrographis
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาชาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. รางวัล Bronze Prize  ชื่อผลงาน “ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสมรรถนะสูง” High-Performance Enhanced Tube
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จตุพร แก้วอ่อน หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- นางสาวอมาวสี รักเรือง หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- อาจารย์ ดร.รวมพร นิคม หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
- อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพ/ข่าว : ชุติมา แก้วพิบูลย์, อมาวสี รักเรือง, ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา