มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 27 ม.ค.63
(อ่าน 97)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในระยะที่ 5 ปีที่ 6 ภายใต้กรอบ “ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ การอนุรักษ์ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมงานฯ เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายของทรัพยากรไทย และความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรของประเทศ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน  ดังนี้
1) การประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
3) การประชุมวิชาการและนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
4) นิทรรศการของนักวิจัย และนักวิชาการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
5) นิทรรศการ “ใต้ร่มราชมงคล” (9 มทร.)
5) นิทรรศการของประชาชนเครือข่ายเกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน