ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 27 ม.ค.63
(อ่าน 569)
หัวข้อข่าว : ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวภาวิณี ตันรังสรรค์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
2. นางสาวกุลภัช แต้ศิริสุข สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561